.

Privacybeleid van de Stichting WATER is LEVEN

van toepassing op alle persoonsgegevens die zij verwerkt van haar donateurs.

Indien je, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Stichting WATER is LEVEN verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting WATER is LEVEN, Rembrandtlaan 31 te Alphen aan den Rijn, telefoonnummer:

06 46222231, KvK nummer: 72059966
De functionaris donateurbeheer is bereikbaar via johan@water-is-leven.nl

 

2. Welke gegevens verwerkt Stichting WATER is LEVEN en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2 Stichting WATER is LEVEN verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de activiteiten van Stichting WATER is LEVEN ;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van de (periodieke)donatie af te wikkelen.
2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Stichting WATER is LEVENen je te informeren over de ontwikkelingen van Stichting WATER is LEVEN

3. Bewaartermijnen

Stichting WATER is LEVEN verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

4.1 Via de ledenadministratie van Stichting WATER is LEVEN kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.

Stichting WATER is LEVENzal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

4.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

4.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Stichting WATER is LEVEN je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

4.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan johan@water-is-leven.nl

5. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.